Polityka prywatności

flaga English version below

Niniejsza informacja służy poinformowaniu klientów oraz osób kontaktujących się z firmą BIBUS MENOS Sp. z o.o. o celu, zakresie, czasie, podstawach prawnych przetwarzania udostępnianych przez ww. osoby fizyczne danych osobowych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwane RODO).

Administrator Danych

 • Administratorem Państwa danych jest BIBUS MENOS Sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk, NIP 586-19-98-965 (dalej jako Administrator). Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 586-19-98-965; REGON 191738513; KRS 0000085523.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: , lub telefonicznie: tel. +48 58 660 95 70.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe osób kontaktowych u naszych kontrahentów obecnych oraz potencjalnych (klienci, dostawcy, instytucje publiczne itp.)

 • art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy takie dane będą przechowywane przez okres 6 lat. Będą przechowywane przez okres 6 lat do momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostaną zakończone, natomiast zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do czasu ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;
  lub/i
 • art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  lub/i
 • art. 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne. Takie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia.

Pracownicy byli oraz aktualni oraz kandydaci na pracowników

 • z art. 6 ust 1 lit. a).Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym przypadku celem przetwarzania danych osobowych, przesłane CV będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji, chyba że wyrazili Państwo chęć uczestniczenia w dalszych rekrutacjach;
 • art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego ze stosunkiem pracy oraz obowiązkami pracodawcy w zakresie archiwizowania dokumentacji pracowniczej.

Subskrybenci newslettera

 • z art. 6 ust 1 lit. a).Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym przypadku celem przetwarzania danych osobowych będzie przesyłanie newsletterów zawierających informacje o firmie oraz ofercie (takie dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu wycofania przez Państwa zgody).

Przekazywanie Państwa danych osobowych

 • Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.
 • Po uzyskanej zgodzie na mailingi ofertowe, powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi Fresh Mail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków (w przyszłości może być to inny dostawca rozwiązań mailingowych, działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych osób/podmiotów, którzy pozostawiają ocenę naszej firmy poprzez narzędzie ankietujące Webankieta.pl. Podmiot: Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna, ul. Solec 81B lok.73A, 00-382 Warszawa (w przyszłości może być to inny dostawca tego typu rozwiązań, działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Technologie, pliki Cookies, logi serwera

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego nastąpiło logowanie na stronę Administratora.
 • Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, natomiast Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika oraz uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że Użytkownik może w swojej przeglądarce internetowej ustawić blokadę przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Jednakże w takiej sytuacji mogą wystąpić problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Strony na urządzeniu Użytkownika.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  – Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  – Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  – SalesManago, Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
 • Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż ma on możliwość usunięcia plików cookies przechowanych na jego urządzeniu.
 • Administrator ponadto informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Administrator informuje, że w transmisji danych stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Przysługujące Państwu prawa zgodnie z RODO

 • Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów.
 • Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych – jeśli uznają Państwo, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

Podane przez Państwa dane nie wynikają z żadnego obowiązku prawnego, a są dobrowolne. Jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy, zlecenia lub stosunku pracy.

Pozdrawiamy,
Zespół BIBUS MENOS

 
 


 

Privacy policy and cookies

 
This information is intended to inform customers and persons contacting BIBUS MENOS Sp. z o.o. about the purpose, scope, time, legal grounds for the processing of personal data made available by the above-mentioned natural persons and about their rights, in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as GDPR), effective as of 25 May 2018.

Data Controller

 • The controller of your personal data is BIBUS MENOS Sp. z o.o., Spadochroniarzy Street No. 18, 80-298 Gdansk, NIP number: 586-19-98-965 (hereinafter referred to as the Controller). The company is registered in the District Court Gdansk – Polnoc in Gdansk, VII Commercial Division of the National Court Register. NIP number: 586-19-98-965; REGON number: 191738513; KRS number: 0000085523.
 • Contact with the Controller is possible via e-mail: , or by phone: +48 58 660 95 70.

Purposes and basis of personal data processing

Personal data of contact persons at our present and potential counterparties (customers, suppliers, public institutions, etc.)

 • Article 6(1) point (b) of the Regulation – in the case of the performance of the agreement, purchase order or taking other actions commissioned by you before concluding the agreement. In the case of concluding the agreement, such data will be stored for the period of 6 years. It will be stored for the period of 6 years until the operations, purchase transactions and purchase procedure are terminated and liabilities are paid, settled or overdue, and until all guarantees and warranties for the performance of the agreement or purchase order cease; or/and
 • Article 6(1) point (c) of the Regulation – in the case when the processing of your personal data will be necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the Controller; or/and
 • Article 6(1) point (f) of the Regulation – if the agreement was not concluded, your personal data will be processed in order to create analyses, factsheets and statistics for own needs. Such data will be stored for no longer than 3 years from the last act performed on personal data or until you request their deletion.

Former employees, current employees and candidates

 • Article 6(1) point (a) of the Regulation – if you gave consent to the processing of your personal data, in this case the purpose of personal data processing, the resumes submitted will be stored for 3 months counting from the end date of the recruitment process, and if consent is given for processing as part of future recruitments – for the next 6 months (i.e. for 9 months in total);
 • Article 6(1) point (c) of the Regulation – in the case when the processing of your personal data will be necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the Controller in connection with the employment relationship and employer’s obligations pertaining to the archiving of employee documentation.

Newsletter subscribers

 • Article 6(1) point (a) of the Regulation – if you gave consent to the processing of your personal data, in this case the purpose of personal data processing will be sending newsletters containing information about the company and the offer (such personal data will be stored by the Controller until you withdraw your consent).

Transfer of your personal data

 • Your personal data are transferred to entities with whom we cooperate for the purposes of using products and services of suppliers you represent, e.g. entities that provide postal, courier, legal and IT services.
 • After obtaining the consent to offer mailings, we entrust the processing of personal data to Fresh Mail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada No. 155 c, 31-406 Cracow (in the future, it may be another supplier of mailing solutions, operating in the territory of the Republic of Poland).
 • We entrust the processing of personal data of persons/entities who leave the comment on our company through the Webankieta.pl survey tool. Entity: Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek general partnership, Solec Street No. 81B/73A, 00-382 Warsaw (in the future, it may be another supplier of this type of solutions, operating in the territory of the Republic of Poland).
 • We do not transfer your data outside the EEA (including the European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland).

Technologies, Cookies, Server Logs

 • The Administrator uses cookies, that is, small text information, stored on the User’s device, from which he logged to the Administrator’s website.
 • Cookies may be read by the Administrator’s IT system, while the Administrator stores cookies on the User’s device and gains access to information contained therein, to ensure proper operation of the Website.
 • The Administrator hereby informs the User that the User may set the blockage for storing cookies on the User’s device in his Internet browser. However, in such situation, there may be problems with proper operation of the Website on the User’s device.
 • The Administrator hereby informs the User that he uses the following technologies to track actions taken by the User within the Website:
  • Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  • SalesManago, Benhauer sp. z o.o., Grzegorzecka Street No. 21, 31-532 Cracow
 • The Administrator hereby informs the User that he has the option to delete cookies stored on his device.
 • The Administrator also informs that the use of the Website is associated with sending inquiries to the server, on which the Website is stored.
 • Each inquiry addressed to the server is saved in server logs. Logs include, among others, User’s IP address, server date and time, information about the Internet browser and operating systems used by the User. Logs are saved and stored on the server.
 • The data stored in server logs are not associated with specific persons using the Website and are not used by the Administrator to identify the User.
 • Server logs are only an auxiliary material used to administer the Website, and their content is not disclosed to anyone except persons authorized to administer the server.
 • The Administrator informs that he uses the SSL (Secure Socket Layer) encryption system in data transmission.

Your rights under GDPR

 • You have the right to request access to personal data from us, their rectification, deletion, limiting the processing or transfer of personal data to another controller.
 • You have the right to object to the processing of personal data to promote our services or products.
 • You have the right to lodge a complaint concerning the processing of data by us – if you feel that we do it unlawfully – to the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 • You can withdraw any consent given to us to the processing of your personal data at any time. You can do this by sending an e-mail or by sending a message by regular mail to the company headquarters.

The data provided by you do not result from any legal obligation, but are voluntary. However, failure to provide this data will prevent the performance of agreement, order or employment relationship.

Best regards,
BIBUS MENOS Team

Rozwiń treść widgetuKonfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner