Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Platforma B2B, dostępna pod adresem internetowym https://mechatronika.tech/ prowadzona jest przez BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085523, NIP 5861998965, Regon 191738513.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców/podmiotów gospodarczych, którzy zawierają ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą  i określa zasady oraz tryb zawierania z przedsiębiorcą tej umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085523, NIP 5861998965, Regon 191738513.
 2. Platforma B2B – strona internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawca sprzedaje Klientowi produkt.
 3. Klient – przedsiębiorca/podmiot gospodarczy dokonujący zakupów w ramach i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – za pośrednictwem Platformy.
 4. Użytkownik – Klient lub osoba fizyczna upoważniona przez Kontrahenta do jego reprezentowania, składająca zamówienia za pośrednictwem Platformy.
 5. Przedsiębiorca/podmiot gospodarczy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Platformy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę.
 10. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika w postaci należącego do Użytkownika adresu e-mail, wymagane wraz z Hasłem do rejestracji oraz zalogowania się do Konta Użytkownika.
 11. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika, niezbędnych dla zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika. Hasło ustalane jest przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji Użytkownika.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Twojego Konta.
 14. Produkt – dostępny w Platformie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy, w chwili zapoznania się przez Sprzedawcę ze złożonym przez Klienta Zamówieniem oraz jego pozytywnym zweryfikowaniem pod kątem braku negatywnych przesłanek (§ 4 pkt 7 oraz § 7 pkt 4 niniejszego Regulaminu). .
 16. Pracownik – osoba zatrudniona w firmie BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 17. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Produktu  określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy, lub na życzenie Klienta  poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy.
 18. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 19. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Chrome;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies.

§4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Platformie są podane w walucie polskich złotych i są cenami netto (nieuwzględniającymi podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz podatek VAT właściwy na dzień wystawienia faktury, o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia.
 5. Faktura VAT wystawiana jest w dniu wysyłki towaru,
  a. Faktura VAT dołączana jest do przesyłki w formie papierowej, o ile uwagi do złożonego Zamówienia nie stanowią inaczej.
  b. Klienci, którzy posiadają podpisane porozumienie w sprawie otrzymywania e-faktur, otrzymają ją zgodnie z ustaleniami, drogą mailową na wskazany adres mailowy.
 6. Dostawa Produktów z zamówienia realizowana jest jedynie na terytorium Polski.
 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy B2B, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient
  a. zgodnie z definicją w §2, nie jest przedsiębiorcą/podmiotem gospodarczym,
  b. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  c. dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  d. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy,
  e. wycofa akceptację / zgody dotyczące „Regulaminu Platformy B2B”, „Polityki cookies”, „Polityki prywatności”, o których mowa w § 5 pkt. 2

§5 Rejestracja

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP, adres pocztowy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon.
 2. Zapoznać się i zaakceptować „Regulamin Platformy B2B”, „Politykę cookies”, „Politykę prywatności”
 3. Formularz rejestracji jest weryfikowany przez Pracownika, a następnie akceptowany lub odrzucany.
  a. Po akceptacji formularza możliwe jest zalogowanie poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  b. Formularz rejestracji może zostać odrzucony w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 7 oraz   7 pkt 4
  c. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto lub wycofać zgody i akceptacje dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 2 poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło na adres email będący loginem, które będzie mógł zmienić na własne Hasło.
 6. W wypadku gdy Użytkownik zapomni Hasła, może zwrócić się za pośrednictwem formularza znajdującego się w Strefie B2B o podanie nowego Hasła. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło na adres email będący Loginem, które będzie mógł zmienić na własne Hasło.

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Założyć konto w Platformie wypełniając formularz rejestracyjny;
 2. Zalogować się do Platformy;
 3. Dodać do koszyka Produkty, które mają zostać zakupione;
 4. Potwierdzić akceptację Regulaminu, chęć zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty, potwierdzić decyzję zakupu Produktu, następnie wcisnąć „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 5. Po zakończeniu procesu zakupowego Zamówienie będzie oczekiwać na odczytanie i weryfikację i:
  a. W przypadku pozytywnej jego weryfikacji , na adres email klienta, zostanie wystosowane potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz faktura proforma w przypadku zamówień na przedpłatę.
  b. W przypadku odrzucenia Zamówienia , na adres email Klienta, zostanie wysłana informacja o przyczynach jego nieprzyjęcia.. Klientowi, którego zgłoszenie zostało nieprzyjęte, a umowa niezawarta, nie przysługuje żadne roszczenie;
 6. Jeżeli Klient:
  a. nie opłacił w terminie faktury proformy, zamówienie może zostać anulowane tzn. Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia przez Kupującego. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedającego, a Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 7. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 8. Przy składaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o możliwości skorzystania z kodu rabatowego, o ile Użytkownik taki posiada.
 9. Przy składaniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o kosztach dostawy, która zostaje zaliczona do Zamówienia.

§7 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie wysłane zgodnie z terminem podanym przy zamawianym Produkcie.
 2. Termin wysyłki liczony jest od daty zapoznania się z  Zamówieniem i jego pozytywnym zweryfikowaniem –  dla zamówień z odroczonym terminem płatności; lub od daty zaksięgowania wpłaty dla Zamówień na przedpłatę.
 3. Każdorazowo na zewnętrznej stronie przesyłki umieszczona jest koperta z fakturą VAT. Na życzenie klienta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres. W przypadku Klientów, którzy posiadają podpisaną umowę o otrzymywaniu faktur drogą elektroniczną – faktura zostanie wysłana na wskazany adres email w dniu wysyłki Produktu.
 4. Sprzedawca realizuje Zamówienia Klientów wyłącznie w przypadku braku zaległych płatności  lub/i nieprzekroczonego przez niego limitu kupieckiego wynikającego z łączącej ich umowy handlowej, o ile taką zawarto.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania Strefy B2B i/lub Strony Internetowej Strefy B2B, w tym w razie wyświetleniabłędnych cen, lub opisów Produktów. Dla skuteczności przedmiotowego oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest jedynie jego skierowanie do Kupującego. Po doręczeniu tego oświadczenia Kupującemu umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku żadnej ze Stron nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w tym odszkodowawcze lub wykonania zastępczego.

§8 Płatności

 1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Sprzedającego.
 2. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za przedpłatą, następnie obowiązuje 14 dniowy termin płatności, o ile inne ustalenia nie stanowią inaczej.
  a. Płatność na przedpłatę jest realizowana na podstawie faktury proforma przesłanej przez Sprzedającego na adres email podany w trakcie Rejestracji, po akceptacji Zamówienia.
  b. Dane do przelewu znajdują się na fakturze proforma oraz na fakturze końcowej.
 3. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności dostawca ma prawo m.in. scedować należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną,wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.

§9 Dostawa

 1. Dostawa małogabarytowych przesyłek jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Dostawa przesyłek wielkogabarytowych jest realizowana za pośrednictwem firmy spedycyjnej Rohlig Suus.
 3. Za przesyłki o wartości faktury do 700 PLN netto pobieramy opłatę logistyczną w wysokości 12 EUR netto (dotyczy transportów krajowych). Za przesyłki niewymiarowe, o długości przekraczającej 2,5 m oraz w przypadku towarów wysyłanych za granicę opłaty logistyczne za transport będą ustalane indywidualnie.
  a. Wartość opłaty logistycznej przeliczana jest na PLN zgodnie z kursem euro banku ING obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe bez winy Sprzedającego, ryzyko uszkodzenia bądź utraty przesyłanych Produktów przechodzi na Kupującego w momencie wydania przez Sprzedającego tych Produktów danemu przewoźnikowi. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie nie będzie przekazywana przewoźnikowi.

§10 Gwarancja

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze.
 3. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru.
 4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.
 5. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego, który uiścił Sprzedającemu całość ceny sprzedaży.
 6. Zgłoszenie musi zawierać: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli dotyczy), numer fabryczny urządzenia (jeśli posiada), opis usterki.
 7. Urządzenie zgłoszone do reklamacji musi być dostarczone do Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego w stanie identycznym z tym, w jakim klient otrzymał je przy zakupie (kompletne, wymontowane, bez urządzeń dodatkowych).
 8. Bieg reklamacji rozpoczyna się wraz z dostarczeniem urządzenia do serwisu Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego.
 9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
 10. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.
 11. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
 12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone, przez Kupującego lub użytkownika towaru, korzyści.

§11 Zwroty

 1. W przypadku potrzeby zwrotu towaru należy się skontaktować ze Sprzedającym i potwierdzić taką możliwość.
 2. Sprzedawca może przyjąć zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towaru sprowadzonego/wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.
 3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
 4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 30 dni od daty wystawienia faktury.
 5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

§12 Dane osobowe na Platformie

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę na zasadach określonych w dokumencie- Polityka Prywatności zamieszczonym na Stronie Internetowej Strefy B2B.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej Strefy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 4. Mechanizm plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Strefy B2B na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy tych urządzeń oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Strefy B2B.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Strefy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Strefy B2B.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Strefy B2B.
 3. Sprzedawca może samodzielnie wprowadzić zmiany w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie komunikatu o dokonanych zmianach, widocznego po zalogowaniu się Użytkownika w Strefie B2B.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Strefę B2B do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika.
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą strony o ile nic innego nie wynika z Umów łączących Sprzedawcę z Kontrahentem, których postanowienia mają pierwszeństwo przed regulacjami zawartymi w Regulaminie.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd w Gdańsku.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na Platformie.
Rozwiń treść widgetuKonfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner